תנאי שימוש

1.המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל המידע הנמצא באתר ואו נמסר באמצעותו בכל דרך שהיא אינו מהווה

   תחליף לקבלת יעוץ משפטי אצל עורך דין .

2. המידע המצוי באתר הינו כללי בלבד ואין לראות במידע זה יעוץ משפטי לרבות תשובות של עורכי הדין בפורומים

    השונים. יעוץ משפטי מצריך בדיקה מעמיקה וייעוץ אישי אשר מותאם לאותו עניין ולנסיבותיו.

3. בעלי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף מכל מין וסוג שהוא

    אשר יגרם ו/או עלול להיגרם בגין שימוש באתר אינטרנט זה. המידע אשר מסופק באתר הינו לצרכי

   אינפורמציה בלבד ואינו ייעוץ משפטי.

4. המשתמש מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שנתקבל בעת השימוש באתר, ואינו

   רשאי להסתמך עליו או להעבירו לצד ג'.

5. המשתמש מצהיר כי הינו מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד בעלי האתר ו/או מי

    מטעמם בכל הנוגע לשימוש ע"י אותו משתמש בתוכן ו/או במידע הקיים ו/או שיהיה באתר גם בעתיד.

6. ידוע למשתמש כי התכנים ו/או המידע שבאתר הינם כלליים וחלקיים בלבד ויתכן כי נפלו בהם טעויות

  ו/או שגיאות כאלה או אחרות. מובהר כי מעת לעת מתקבלים שינויים בפסיקה ובחקיקה, אשר יש בהם

   כדי להשפיע על המידע המצוי באתר. בעלי האתר/או מי מטעמם אינםמתחייבים לעדכן את המידע

  המצוי באתר מיד לאחר קבלת שינויים כאמור. לפיכך והשימוש בתכנים אלו הינם על אחריות

   המשתמש.

7. מובהר בזאת כי בעלי האתר ו/או מי מטעמם אינם מחוייבים, בשום מקרה לענות ו/או להתייחס

   לשאלות ו/או לפניות שנשלחו לאתר ואו דרך האתר.

8. למען הסר כל ספק אין תשובתו של מנהל פורום/ עו"ד בפורום כזה או אחר אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אצל עורך

    דין .

9. המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו שבעלי האתר אינם אחראים על ציוד או על תוכנות, ולא על כלל

   השגיאות שיש באתר במידה ויש.

10. המשתמש מצהיר ויודע כי בעלי האתר ואו מי מטעמם אינם אחראים לכל נזק או קילקול לרבות

     וירוסים שעלולים ויכולים להגרם כתוצאה משימוש באתר.

11. בעלי האתר או מי מטעמם אינם אחראים לאתרים אחרים אשר ניתן קישור מאתר זה

    ,השימוש בקישורים הינם באחריות המשתמש בלבד

12 בעלי האתר או מי מטעמם אינם ממליצים על אף אחד מהקישורים אשר ניתנים מאתר זה.

13. משתמש שלא יתנהג בצורה מקובלת ו/או יקלל או יגדף מנהלי הפורום יהיו רשאים להסיר את המשתמש מהאתר ללא

     כל הודעה מוקדמת ולנקות בכל אמצעי חוקי על מנת למנוע את המעשה ו/או המחדל.

14. אין בעלי האתר אחראים להתבטאויות של משתמשים בפורומים השונים .בעלי האתר ו/או מי מטעמם יעשו כל אשר

       ביכולתם על מנת למנוע התנהגויות שאינם מקובלות.

15 עצם השימוש באתר כפוף לכל האמור לעיל ייחשב כהסכמה לאמור לעיל.

16. האמור בתנאי שימוש זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך מופנה לנשים וגברים כאחד.